D` Bildle kaasch mit da Maus verschiaba.

Gleene Bildle, kasch mit am doppelglick graoss macha, ond graosse glee.

Dau brauchscht mendaschtens da Flash Player 8.0. ond JavaScript
Da Flash Player 8.0 kasch do ra lada.
Wenn da monscht da hettascht dean scho, no kaas se, dass da browser dean it sieht,
no kasch do klicka.

Wenns no trotzdeam noit goht. No schickscht a mail.